Algemene voorwaarden

Lees deze softwarelicentieovereenkomst zorgvuldig door

Een bestelling op onze website is een wettelijke overeenkomst tussen de potentiële gebruiker, een individu of een entiteit, (hierna: “Licentiehouder”) en IVgeo om een licentie te verlenen voor het computerprogramma dat onderhevig is aan deze contractprocedure (hierna “Computerprogramma”).

1              Algemeen             

1.1           Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen van IVgeo om gebruiksrechten te verlenen op softwareproducten en bijbehorende documentatie (hierna: het Programma) en / of aanverwante diensten en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IVgeo en licentiehouders op haar softwareproducten en/of aanverwante diensten (hierna: Gebruiker).             

1.2           De software van IVgeo is uitsluitend geschikt voor gebruik door vakbekwame personen, die ervaring hebben op het betreffende vakgebied en die voldoende kennis hebben van de eigenschappen, mogelijkheden, beperkingen en het doel van het Programma. De Gebruiker dient de relevante handleiding te bestuderen alvorens het Programma te gebruiken.             

1.3           IVgeo heeft het recht derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.             

1.4           Aanvullingen, wijzigingen of afwijkingen van of op deze Voorwaarden of op een overeenkomst tussen partijen dienen schriftelijk door partijen te worden ondertekend.             

1.5           Indien deze Voorwaarden een schriftelijke mededeling vereisen, dan kunnen daar ook mededelingen in digitale vorm, dus per fax of e-mail, onder vallen, tenzij uit de context anders blijkt. De partij die ervoor kiest gebruik te maken van een elektronische drager heeft de bewijslast indien de andere partij aangeeft dat de elektronisch meegedeelde opgave niet of niet correct is ontvangen.  

2              Programma beschikbaar maken             

2.1           IVgeo stelt een Programma aan Gebruiker ter beschikking door Gebruiker het Programma inclusief beschikbare documentatie, een gegevensdrager toe te zenden of door gebruiker schriftelijk te melden dat het Programma door Gebruiker kan worden gedownload.              

2.2           IVgeo stelt aan Gebruiker de versie van het Programma ter beschikking die op het moment van beschikbaarstelling het meest recent is.             

2.3           Overschrijding van een levertijd geeft Gebruiker geen recht op schadevergoeding.              

3              Licenties en intellectueel eigendom             

3.1           Het Programma is intellectueel eigendom van IVgeo. Tenzij anders bepaald in het aanbod, verleent IVgeo aan Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op gebruik van het Programma voor onbepaalde tijd en tegen betaling van een eenmalige vergoeding.             

3.2           Het gebruiksrecht is beperkt tot het eigen gebruik van het Programma door Gebruiker en tot het aantal overeengekomen gebruikers zoals vermeld in het aanbod. Gebruiker is niet bevoegd om sublicenties op het Programma aan derden te verlenen, of op enige andere wijze het gebruik door derden te vergemakkelijken.             

3.3           Gebruiker heeft niet het recht om het Programma te wijzigen.             

3.4           Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar in dat geval beperkt tot de mate vereist door die wet, mag de Gebruiker geen en mag geen derde partij autoriseren om het Programma geheel of gedeeltelijk te reverse-engineeren, decompileren of uit elkaar te halen, noch om enig afgeleid product te creëren. werkt vanuit het programma.             

3.5           IVgeo is gerechtigd technische maatregelen te nemen om ongeoorloofd gebruik van het Programma te voorkomen. De gebruiker zal dergelijke technische voorzieningen of apparaten die bedoeld zijn om ongeoorloofd gebruik van het programma te voorkomen, niet verwijderen, laten verwijderen of omzeilen.             

3.6           Gebruiker erkent dat het Programma vertrouwelijk van aard is en mogelijk handelsgeheimen van IVgeo bevat . Gebruiker zal alle informatie van IVgeo waarvan hij redelijkerwijs mag vermoeden dat het vertrouwelijke informatie betreft vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet aan derden verstrekken.             

3.7           Voor zover IVgeo weet en gelooft, maakt het Programma geen inbreuk op het auteursrecht van derden of enig ander intellectueel eigendom. Iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van IVgeo voor claims, kosten, uitgaven en/of gevolgschade of schade voortvloeiend uit of voortvloeiend uit enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is uitgesloten.             

In geval van ( i ) een kennelijk risico of (ii) in gerechtelijke procedures wordt beweerd of bewezen dat gebruik van het Programma inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, heeft IVgeo het recht, in overleg met Gebruiker, maar naar eigen goeddunken naar eigen goeddunken, om:

a.              voor eigen rekening juridische stappen ondernemen; Gebruiker is in dat geval verplicht om IVgeo mee te laten doen of tussen te laten komen in de lopende procedure;             

b.             voor eigen rekening een schikking treffen;             

c.              binnen de grenzen van het doel van het Programma op eigen kosten reparaties en / of wijzigingen uitvoeren totdat de vermeende of bewezen inbreuk ophoudt te bestaan en kosteloos de kopieën vervangen van bestanden en / of documentatie die de inbreuk veroorzaken; of             

d.             de overeenkomst beëindigen en de licentievergoeding aan Gebruiker retourneren zonder enig ander recht op schadevergoeding voor Gebruiker.             

Indien een van de situaties als bedoeld onder (a) tot en met (c) zich voordoet, heeft IVgeo het recht om bepaalde (tijdelijke) gebruikersbeperkingen aan Gebruiker op te leggen zodat de inbreuk, althans tijdelijk, niet meer bestaat, zulks zonder enig recht op schadevergoeding voor Gebruiker.

4              Onderhoud en ondersteuning             

Indien onderhoud en ondersteuning is overeengekomen, dan geldt het volgende:

4.1           IVgeo heeft te allen tijde het recht om, binnen het doel van het Programma, latere versies van het Programma naar eigen inzicht te wijzigen wat betreft uiterlijk, programmering, rekenkundige en / of functionele eigenschappen.             

4.2           Onderhoud en ondersteuning van het programma bestaat uit:             

a.              het vervangen van de door Gebruiker in gebruik zijnde versie van het Programma door de meest recente versie, of, indien dit in het voorstel expliciet is gemaakt, het aanbieden van een nieuwe versie tegen een gereduceerde prijs;             

b.             onder voorbehoud van artikel 5.2, het herstellen van fouten in het Programma die de normale werking van het Programma verhinderen;             

c.              het bijwerken van beschikbare documentatie en het verstrekken van dergelijke bijgewerkte documentatie aan de Gebruiker;             

d.             binnen redelijke grenzen, ondersteuning bieden aan de gebruikers van de Gebruiker met betrekking tot de werking van het Programma.             

Onder onderhoud en ondersteuning wordt niet verstaan (hulp bij) handelingen gericht op het oplossen van technische technische problemen.

4.3           In afwijking van artikel 4.4 is Gebruiker niet verplicht het beleid van IVgeo te volgen met betrekking tot nieuwe versies van het Programma.             

4.4           IVgeo is niet verplicht onderhoud en ondersteuning te bieden met betrekking tot versies ouder dan één (1) jaar indien er recentere versies beschikbaar zijn.             

4.5           IVgeo is niet gehouden tot het verlenen van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot het Programma indien Gebruiker het Programma gebruikt in combinatie met hardware en / of besturingssystemen die niet voldoen aan de door IVgeo aangegeven systeemvereisten .             

4.6           Bij elke installatie van een nieuwe versie van het Programma zal Gebruiker alle bestanden verwijderen die (te) vervangen zijn. Bijgevolg zal Gebruiker nooit twee (2) of meer versies van het Programma in gebruik hebben zonder schriftelijke toestemming van IVgeo             

4.7           IVgeo is niet verplicht om Gebruiker op de hoogte te stellen van wijzigingen in het Programma. Wijzigingen blijken normaliter uit de documentatie (indien aanwezig) die bij een nieuwe versie wordt geleverd.             

5              Garanties             

5.1           IVgeo garandeert tot drie (3) maanden na de datum van oplevering het functioneren van het Programma conform de bijbehorende documentatie, indien beschikbaar.             

5.2           Indien fouten in het Programma of de documentatie die een normaal gebruik van het Programma verhinderen tijdens de garantieperiode of gedurende de onderhoudstermijn aan het licht komen en Gebruiker IVgeo daarvan onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld , zal IVgeo in overleg met Gebruiker, doch naar eigen goeddunken naar eigen goeddunken:             

a.              hetzij op eigen kosten reparaties uit te voeren totdat de fout zodanig is verholpen dat normaal gebruik van het Programma mogelijk is en / of kosteloos (een deel van) het Programma en / of documentatie met de fout te vervangen bij de gerepareerde een; of             

b.             de overeenkomst eenzijdig beëindigen en de licentievergoeding aan Gebruiker retourneren, zonder enig ander recht op schadevergoeding voor Gebruiker.             

5.3           De garantie zoals genoemd in artikel 5.1 en 5.2 is de enige garantie die IVgeo geeft op het Programma. Elke andere garantie wordt uitdrukkelijk uitgesloten. IVgeo garandeert specifiek niet dat onder alle omstandigheden correcte resultaten kunnen worden behaald met het Programma en / of dat het Programma geschikt is om een technisch technisch probleem op te lossen.             

5.4           In het geval dat voor het einde van de garantietermijn zoals genoemd in artikel 5.1 een herziene versie van het Programma wordt verstrekt op basis van artikel 5.2 of 5.5, geeft IVgeo garantie op de nieuwe versie tot uiterlijk één van beide het verstrijken van de oorspronkelijke garantie of één maand na levering van de herziene versie.             

5.5           Indien volgens IVgeo blijkt dat gebruik van het Programma schade kan veroorzaken, heeft IVgeo in overleg met Gebruiker, maar naar eigen inzicht, het recht om:             

a.              hetzij, binnen de grenzen van het doel van het Programma, op eigen kosten reparaties en / of wijzigingen uit te voeren totdat het risico van schade ophoudt te bestaan en / of kosteloos (delen van) het Programma of de documentatie te vervangen;             

b.             Gebruiker tijdelijke of permanente beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van het Programma, zodat het risico op schade niet langer bestaat;             

c.              de overeenkomst beëindigen en de licentievergoeding aan Gebruiker retourneren zonder enig ander recht op schadevergoeding voor Gebruiker.             

5.6           Alle garanties vervallen indien Gebruiker ( i ) het Programma op enigerlei wijze heeft gewijzigd, (ii) het Programma gebruikt of heeft gebruikt in combinatie met hardware en / of besturingssystemen die niet voldoen aan de systeemvereisten zoals aangegeven door IVgeo , of (iii) IVgeo niet binnen één (1) week na ontdekking schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van defecten in het Programma of (iv) de verschuldigde bedragen niet heeft betaald.             

6              Aansprakelijkheid             

6.1           Gebruiker is te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Programma en de interpretatie en het gebruik van de met het Programma verkregen resultaten, en voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze resultaten. IVgeo is niet aansprakelijk voor schade of andere kosten van welke aard dan ook door Gebruiker of derden (geheel of gedeeltelijk) als gevolg van het gebruik van het Programma en de interpretatie en het gebruik van de resultaten die door het Programma worden gegenereerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade of kosten die (gedeeltelijk of geheel) het gevolg zijn van of verband houden met:             

a.              gebreken in het programma;             

b.             het tijdelijk of permanent niet kunnen gebruiken van het Programma, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van of in verband met defecten in het Programma of vermeende of wettelijk bewezen inbreuken op rechten van derden als gevolg van het gebruik van het Programma door Gebruiker.

6.2           Gebruiker vrijwaart IVgeo voor elke aanspraak van derden tot vergoeding van schade en kosten die voortvloeien uit het gebruik van het Programma door Gebruiker, de interpretatie van de resultaten en / of het gebruik van deze resultaten.             

6.3           De aansprakelijkheid van IVgeo die voortvloeit uit verzuim, contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, schending van enige wettelijke plicht of anderszins, is beperkt tot directe schade, met een maximum van het totale door de Gebruiker betaalde bedrag exclusief btw in de zes (6) maanden voorafgaand aan het in gebreke blijven van IVgeo . Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan:             

a.              redelijke kosten die Gebruiker heeft gemaakt om de prestatie van IVgeo aan de overeenkomst te laten beantwoorden (deze vorm van schade wordt niet vergoed indien de overeenkomst door Gebruiker wordt ontbonden);             

b.             redelijke kosten gemaakt om de oorzaak en de hoogte van de schade vast te stellen, voor zover deze betrekking heeft op directe schade zoals omschreven in deze voorwaarden;             

c.              redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade op grond van deze Voorwaarden.             

6.4           IVgeo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, winst- en omzetderving.             

6.5           De aansprakelijkheid van IVgeo als gevolg van verzuim ontstaat eerst nadat Gebruiker IVgeo in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden, waarbij IVgeo een redelijke termijn krijgt om eventuele tekortkomingen te herstellen.              

7              Facturen en betaling             

7.1           Gebruiker zal facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. Bij overschrijding van de betalingstermijn door Gebruiker is Gebruiker zonder ingebrekestelling zowel de wettelijke handelsrente als incassokosten verschuldigd. In geval van niet-betaling kan IVgeo onderhoud en ondersteuning opschorten en zekerheid vragen voor toekomstige leveringen of diensten.             

7.2           Een eventuele klacht van Gebruiker over (de hoogte van) een factuur schort de betalingsverplichting niet op.              

7.3           IVgeo kan van Gebruiker verlangen dat deze vooruit betaalt.             

8              Tarieven             

8.1           De in de aanbiedingen en overeenkomsten genoemde vergoedingen en tarieven zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en tevens exclusief verzendkosten, transportkosten, reiskosten, verpakkingskosten, installatiekosten, communicatiekosten, kosten van agenten en makelaars. en overige kosten om het gebruik van het Programma voor Gebruiker mogelijk te maken, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.             

8.2           Gebruiker betaalt IVgeo eenmalig een vergoeding voor het gebruiksrecht van het Programma .             

8.3           IVgeo stelt jaarlijks de jaarlijkse prijs voor onderhoud en ondersteuning vast op basis van een percentage van de dan geldende catalogusprijs van het Programma.             

8.4           IVgeo kan de prijzen jaarlijks wijzigen. Op verzoek ontvangt de gebruiker de dan geldende prijslijst.             

9              Overdracht van rechten             

9.1           Het is Gebruiker niet toegestaan enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, noch enige van zijn rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVgeo          

10            Looptijd en beëindiging             

10.1         Een overeenkomst onder deze Voorwaarden is van kracht vanaf het moment dat IVgeo van Gebruiker de bestelling via de website heeft ontvangen

10.2         Indien onderhoud en ondersteuning is overeengekomen, is dit voor een periode van één (1) jaar. Jaarlijks wordt de onderhouds- en supportovereenkomst stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan de andere partij opzegt uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn. datum van de overeenkomst. Gemakshalve opzeggen voor het einde van de looptijd van de onderhouds- en ondersteuningsovereenkomst is niet mogelijk.             

10.3         In geval van beëindiging van de overeenkomst zal Gebruiker onmiddellijk ( i ) alle gebruik van het Programma staken, (ii) (alle kopieën van) het Programma van de hardware verwijderen en (iii) (alle kopieën van) het Programma en de bijbehorende documentatie aan IVgeo .             

11            Geschillen en toepasselijk recht             

11.1         Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing.             

11.2         Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten of vervolgovereenkomsten zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, waaronder begrepen de voorzieningenrechter (Kort Geding).

IVGeo
Karpatenlaan72
5022GJ Tilburg,Nederland
Tel:+31(0)651614466
e-mail:info@IVgeo.nl
www.IVgeo.be
KvKnr.18069531
BTWnr: NL001782864B37
IV-Geo BV
Beatrijs van Nazarethlaan 1
2382 Poppel, België
Tel: +32490460482
e-mail: info@ivgeo.be
www.ivgeo.be
KBO 0802.222.563
BTWnr:BE0802222563